Podmínky pro přijetí pro školní rok 2020/2021

Základní ustanovení

§1
Základní podmínka pro přijetí

(1) K čtyřletému dennímu maturitnímu studiu na Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (dále jen SPŠ) může být přijat uchazeč, který již úspěšně ukončil nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 2.

(2) K dvouletému dennímu nebo tříletému dálkovému nástavbovému maturitnímu studiu na SPŠ může být přijat uchazeč, který již úspěšně ukončil nebo úspěšně ukončí vzdělávání v odpovídajícím učebním oboru ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle §§ 3 a 4.

(3) K tříletému dennímu studiu ve vybraných učebních oborech na SPŠ může být přijat uchazeč, který již ukončil nebo ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 5.


Čtyřleté denní maturitní studium

§2
Přijetí ke studiu

(1) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou všichni uchazeči o přijetí do prvního ročníku čtyřletých studijních oborů na SPŠ konat jednotné přijímací testy z českého jazyka a literatury v délce 60 a z matematiky v délce 70 minut.

(2) První termín pro vykonání jednotných přijímacích testů je stanoven na úterý 14. dubna 2020, druhý termín na středu 15. dubna 2020. Termín konání prvního náhradního termínu pro ty uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit a jejichž omluva byla uznána ředitelem školy, je stanoven na středu 13. května 2020, termín konání druhého náhradního termínu na čtvrtek 14. května 2020. Při testu z českého jazyka a literatury smějí uchazeči používat pouze psací potřeby, při testu z matematiky psací a rýsovací potřeby. Během zkoušky uchazeči nesmějí používat prostředky mobilní komunikace.

(3) Žáci se zdravotním znevýhodněním a poruchami učení doloží tuto skutečnost platným potvrzením lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. V případě nutnosti bude toto zohledněno podle doporučení školského poradenského zařízení.

(4) O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů za:
a) výsledek jednotného přijímacího testu z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
b) výsledek jednotného přijímacího testu z matematiky 0 – 50 bodů
c) průměrný prospěch v 2. pololetí 8. třídy 0 – 20 bodů (spočítá se podle vzorce 25-5xP, přičemž průměrný prospěch P se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),
d) průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy 0 – 20 bodů (spočítá se podle vzorce 25-5xP, přičemž průměrný prospěch P se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),
e) úspěšné řešitelství alespoň v okresním kole centrálně vyhlašovaných olympiád, jichž se uchazeč zúčastnil v období od 6. do 9. ročníku základního vzdělávání, 20 bodů (započítává se pouze jednou, úspěšnost musí být prokazatelně doložena).

(5) V případě rovnosti bodů rozhoduje mezi uchazeči o lepším pořadí:
a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS),
b) dosažení lepšího prospěchu v 1. pololetí 9. třídy,
c) nižší součet známek z matematiky a fyziky na vysvědčení v rozhodném období 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.

(6) Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy prospěli alespoň dobře z předmětu matematika, fyzika a český jazyk a literatura a zároveň jejich celkový prospěch ve sledovaných obdobích nebyl horší než 2,50.

Nástavbové maturitní studium

§3
Přijímání k dennímu dvouletému studiu

(1) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou všichni uchazeči o přijetí do prvního ročníku denního dvouletého nástavbového studia na SPŠ konat jednotné přijímací testy z českého jazyka a literatury v délce 60 a z matematiky v délce 70 minut.

(2) První termín pro vykonání jednotných přijímacích testů je stanoven na úterý 14. dubna 2020, druhý termín na středu 15. dubna 2020. Termín konání prvního náhradního termínu pro ty uchazeče, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit a jejichž omluva byla uznána ředitelem školy, je stanoven na středu 13. května 2020, termín konání druhého náhradního termínu na čtvrtek 14. května 2020. Při testu z českého jazyka a literatury smějí uchazeči používat pouze psací potřeby, při testu z matematiky psací a rýsovací potřeby. Během zkoušky uchazeči nesmějí používat prostředky mobilní komunikace.

(3) Žáci se zdravotním znevýhodněním a poruchami učení doloží tuto skutečnost platným potvrzením lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. V případě nutnosti bude toto zohledněno podle doporučení školského poradenského zařízení.

(4) O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů za:
a) výsledek jednotného přijímacího testu z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
b) výsledek jednotného přijímacího testu z matematiky 0 – 50 bodů
c) průměrný prospěch v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 0 – 40 bodů (spočítá se podle vzorce 50-10xP, přičemž průměrný prospěch P se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),
d) umístění nejhůře na třetím místě alespoň v krajském kole centrálně vyhlašovaných řemeslných soutěží, jichž se uchazeč zúčastnil v období od 1. do 3. ročníku absolvovaného učebního oboru, 20 bodů (započítává se pouze jednou, úspěšnost musí být prokazatelně doložena).

(5) V případě rovnosti bodů rozhoduje mezi uchazeči o lepším pořadí:
a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS),
b) nižší hodnota průměru známek z matematiky na vysvědčení za obě pololetí 1. a 2. ročníku a za 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru.
Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.

§4
Přijímání k dálkovému tříletému studiu

(1) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou všichni uchazeči o přijetí do prvního ročníku dálkového tříletého nástavbového studia na SPŠ konat jednotné přijímací testy z českého jazyka a literatury v délce 60 a z matematiky v délce 70 minut.

(2) Při organizaci přijímacích testů a stanovení pořadí uchazečů se postupuje podle § 3 odst. 2 až 5.

Tříleté denní studium učebních oborů

§5
Přijímání do tříletých učebních oborů

(1) Pro školní rok 2020/2021 se na SPŠ při přijímacím řízení do prvního ročníku studia denních tříletých učebních oborů přijímací zkoušky nekonají.

(2) V případě, že bude do prvního kola přijímacího řízení přihlášen větší počet uchazečů, než jaký pro daný učební obor stanovuje § 7, rozhoduje o jejich pořadí průměrný prospěch z pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy.

(3) Pokud někteří uchazeči dosáhnou shodné hodnoty průměrného prospěchu z pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy, rozhoduje mezi nimi o lepším pořadí:
a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS),
b) dosažení průměrného prospěchu ve vyšším ročníku základní školy,
c) nižší součet známek z matematiky na vysvědčení za 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku.
Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.

(4) Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří v pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy dosáhli průměrný prospěch 3,20 a lepší.

(5) Pro přijetí do tříletých učebních oborů požadujeme podle § 60 odst. 15 školského zákona potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (součást přihlášky ke vzdělávání).

Přijímání osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury

§6
Aplikace redukovaného pořadí

(1) Redukované pořadí se použije u uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří v souladu s právními předpisy nekonají jednotný přijímací test z českého jazyka a literatury.

(2) Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v jednotném přijímacím testu z matematiky. To znamená, že tento uchazeč je zařazen v pořadí všech uchazečů, konajících oba testy, na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

Počty přijímaných žáků

§7
Počty žáků přijímaných pro školní rok  2020/2021

Pro školní rok 2020/2021 bude ke studiu na SPŠ přijímáno do prvního ročníku celkem 306 uchazečů, z toho:

do studijního oboru 78-42-M/01 Technické lyceum 60 uchazečů,
do studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství 60 uchazečů,
do studijního oboru 36-47-M/01 Stavebnictví – pozemní stavitelství 30 uchazečů,
do studijního oboru 33-42-L/51 Dřevařská a nábytkářská výroba 30 uchazečů,
do studijního oboru 23-43-L/51 Provozní technika celkem 30 uchazečů,
do učebního oboru 36-55-H/01 Klempíř celkem 12 uchazečů,
do učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář celkem 24 uchazečů,
do učebního oboru 36-64-H/01 Tesař celkem 24 uchazečů,
do učebního oboru 36-67-H/01 Zedník celkem 12 uchazečů,
do učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik celkem 12 uchazečů,
do učebního oboru 23-65-H/01 Strojník celkem 12 uchazečů.