Aktualizované informace o průběhu přijímacího řízení 2020

termín přijímacích zkoušek: 8. 6. 2020
náhradní termín: 23. 6. 2020
místo konání: uchazeč koná přijímací zkoušku ve škole, kterou uvedl v přihlášce na prvním místě
písemné testy: Český jazyk a literatura (70 minut), Matematika (85 minut)
nejpozději 10 dní před konáním zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče na adresu, kterou uvedl v přihlášce, pozvánku s podrobnostmi průběhu přijímací zkoušky
pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit v daném termínu, řádně se omluví řediteli školy (písemně) a dostaví se na zkoušku v náhradním termínu
podrobné informace o průběhu jednotné zkoušky naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Oznámení výsledků přijímací zkoušky
škola zveřejní výsledky nejpozději do 8 dnů od konání přijímací zkoušky
výsledky budou zveřejněny seznamem uchazečů pod přiděleným registračním číslem vylepením na vstupních dveřích a na webových stránkách školy

Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku
po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)
nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, prosíme o včasné oznámení této skutečnosti
nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 5 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole

Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání žádosti o nové rozhodnutí
nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání odesláno poštou, případně si jej bude možné vyzvednout v den zveřejnění výsledků osobně ve škole
rozhodnutí odeslané poštou, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené
z důvodu změny vyhlášky se v letošním školním roce nepodává odvolání proti nepřijetí, ale žádost o nové rozhodnutí o přijetí
písemnou žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
vzor pro žádost o vydání nového rozhodnutí naleznete ZDE
ředitel školy žádosti o vydání nového rozhodnutí vyhoví v případě, že existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej vzal zpět, a uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

 Další kola přijímacího řízení
termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy