Implementace krajského akčního plánu JčK

SPŠ strojní a stavební Tábor je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Na naší škole si v rámci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání do konce srpna vybavíme odborná pracoviště, dílny a laboratoře a od září 2018 po dva školní roky je budeme využívat nejen ke kvalitní výuce vlastních žáků, ale též k projektovým dnům a praktickému vyučování žáků spolupracujících ZŠ. V rámci volnočasových aktivit pak zde budou probíhat kroužky určené pro společnou činnost žáků SPŠ a technických talentů ze ZŠ. Součástí projektu je i vzdělávání pedagogů a společný výjezdní workshop pro žáky SPŠ a zapojených ZŠ.

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: SPŠ strojní a stavební Tábor

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Webový odkaz na internetové stránky projektu:  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

(tra)