Podmínky pro přijetí pro školní rok 2019/2020

1 Základní podmínka pro přijetí

(1) K čtyřletému dennímu maturitnímu studiu na Střední průmyslové škole strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670 (dále jen SPŠ) může být přijat uchazeč, který již úspěšně ukončil nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 2.

(2) K tříletému dennímu studiu ve vybraných učebních oborech na SPŠ může být přijat uchazeč, který již ukončil nebo ukončí základní vzdělávání ve školním roce, v němž probíhá přijímací řízení pro následující školní rok. Při přijímacím řízení se postupuje podle § 3.

2 Přijetí ke studiu do čtyřletých maturitních oborů

(1) Ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 budou všichni uchazeči o přijetí do prvního ročníku čtyřletých studijních oborů na SPŠ konat přijímací testy z českého jazyka a literatury v délce 60 a z matematiky v délce 70 minut.

(2) Termín pro vykonání přijímacích testů je stanoven na pondělí 27. května 2019. Náhradní termín pro konání přijímacích testů těch uchazečů, kteří se nemohli řádného termínu zúčastnit a jejichž omluva byla uznána ředitelem školy, je stanoven na pondělí 10. června 2019. Při testu z českého jazyka a literatury smějí uchazeči používat pouze psací potřeby, při testu z matematiky psací a rýsovací potřeby. Během zkoušky uchazeči nesmějí používat prostředky mobilní komunikace.

(3) Žáci se zdravotním znevýhodněním a poruchami učení doloží tuto skutečnost platným potvrzením lékaře nebo pedagogicko-psychologické poradny. V případě nutnosti bude toto zohledněno podle doporučení školského poradenského zařízení.

(4) O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk, jehož celková hodnota je dána součtem bodů za:

a) výsledek jednotného přijímacího testu z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů,
b) výsledek jednotného přijímacího testu z matematiky 0 – 50 bodů,
c) průměrný prospěch v 2. pololetí 8. třídy 0 – 20 bodů (spočítá se podle vzorce 25-5xP, přičemž průměrný prospěch P se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),
d) průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy 0 – 20 bodů (spočítá se podle vzorce 25-5xP, přičemž průměrný prospěch P se zaokrouhluje na dvě desetinná místa),
e) úspěšné řešitelství alespoň v okresním kole centrálně vyhlašovaných olympiád, jichž se uchazeč zúčastnil v období od 6. do 9. ročníku základního vzdělávání, 20 bodů (započítává se pouze jednou, úspěšnost musí být prokazatelně doložena).

(5) V případě rovnosti bodů rozhoduje mezi uchazeči o lepším pořadí:

a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS),
b) dosažení lepšího prospěchu v 1. pololetí 9. třídy,
c) nižší součet známek z matematiky a fyziky na vysvědčení v rozhodném období 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.

Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.

(6) Ke studiu mohou být přijati pouze uchazeči, kteří za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy dosáhli průměrný prospěch v každém ze sledovaných období 2,60 a lepší.

3 Přijímání do tříletých učebních oborů

(1) Ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 se na SPŠ při přijímacím řízení do prvního ročníku studia denních tříletých učebních oborů přijímací zkoušky nekonají.
(2) V případě, že bude do prvního kola přijímacího řízení přihlášen větší počet uchazečů, než jaký pro daný učební obor stanovuje § 5, rozhoduje o jejich pořadí průměrný prospěch z pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy.
(3) Pokud někteří uchazeči dosáhnou shodné hodnoty průměrného prospěchu z pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy, rozhoduje mezi nimi o lepším pořadí:

a) potvrzení o uchazečově změněné pracovní schopnosti (ZPS),
b) dosažení průměrného prospěchu ve vyšším ročníku základní školy,
c) nižší součet známek z matematiky na vysvědčení za 2. pololetí předposledního absolvovaného ročníku a za 1. pololetí posledního absolvovaného ročníku.

Podmínky se uplatňují v uvedeném pořadí.

(4) Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří v pololetí posledního absolvovaného ročníku základní školy dosáhli průměrný prospěch 3,20 a lepší.

(5) Pro přijetí do tříletých učebních oborů požadujeme podle § 60 odst. 15 školského zákona potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (součást přihlášky ke vzdělávání).

Přijímání osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury

4 Aplikace redukovaného pořadí

(1) Redukované pořadí se použije u uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří v souladu s právními předpisy nekonají přijímací test z českého jazyka a literatury.

(2) Redukované pořadí je definováno jako pořadí uchazeče stanovené na základě výsledku v přijímacím testu z matematiky. To znamená, že tento uchazeč je zařazen v pořadí všech uchazečů, konajících oba testy, na takové místo, které odpovídá jeho umístění v testu z matematiky.

Počty přijímaných žáků

5 Počty žáků přijímaných ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

* do studijního oboru 23-41-M/01 Strojírenství 12 uchazečů,
* do učebního oboru 33-56-H/01 Truhlář celkem 6 uchazečů,
* do učebního oboru 36-64-H/01 Tesař celkem 5 uchazečů,
* do učebního oboru 36-67-H/01 Zedník celkem 6 uchazečů,
* do učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik celkem 4 uchazeči,
* do učebního oboru 23-65-H/01 Strojník celkem 8 uchazečů.

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670