Pravidla profilové části maturitní zkoušky

Pravidla pro konání písemných prací z českého jazyka a literatury a písemných prací z cizích jazyků jako součásti maturitní zkoušky na SPŠ strojní a stavební Tábor

V souladu s platnou legislativou stanovil ředitel školy bližší pravidla pro písemné práce z českého jazyka a literatury a písemné práce z cizích jazyků, které tvoří součást profilové části maturitní zkoušky na SPŠ strojní a stavební  Tábor, takto:

 Písemná práce z CJL

 • Rozsah: min. 250 slov, max. není omezeno
 • Trvání: 120 minut
 • Počet zadání: 4 zadání, každé obsahuje téma a slohový útvar jeho zpracování, žák si na počátku  práce jedno z nich zvolí
 • Zadání stejná pro všechny žáky školy
 • Zadání v průběhu zkoušky nelze měnit ( tzn. na začátku práce žák oznámí dozírajícímu učiteli číslo tématu a slohový útvar)
 • Způsob zpracování: na PC s vypnutou kontrolou pravopisu a ostatními pomocnými prostředky, každý žák u svého PC, po 1 v lavici
 • Povolené pomůcky: Pravidla českého pravopisu

Písemná práce z CIJ

Žáci v rámci písemné práce z cizího jazyka vytvoří dva souvislé texty, kratší a delší.

 • Rozsah kratšího textu: min 60 slov, max. 70 slov
 • Rozsah delšího textu: min  120 slov, max.  150 slov
 • Trvání PP: 60 minut
 • Počet zadání: jedno  pevně stanovené zadání pro každý vytvářený text v rámci PP
 • Zadání stejné pro všechny žáky školy
 • Způsob zpracování: na PC s vypnutou kontrolou pravopisu a ostatními pomocnými prostředky,  každý žák u svého PC, po 1 v lavici
 • Povolené pomůcky: Překladový slovník

 

Skutečnosti, které nejsou uvedeny v tomto pokynu, se řídí zákonem 284/2020 a vyhláškou 405/2020

 

V Táboře, 27. 10. 2020                                                                                  Ing. Marcel Gause, ředitel školy

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

V souladu s § 79 odst.1 zákona 284/2020 a § 14 vyhlášky 405/2020 stanoví ředitel školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021:

 Pro všechny studijní obory:

Povinný předmět český jazyk a literatura: písemná a ústní zkouška

Povinně volitelný předmět cizí jazyk: písemná a ústní zkouška

(Povinný pro žáky, kteří si ve společné části MZ zvolili zkoušku z cizího jazyka)

 

Další předměty maturitní zkoušky v závislosti na oboru studia:

Pro studijní obor Technické lyceum:

 1. povinný předmět:  maturitní práce z odborných předmětů a její obhajoba
 2. povinný předmět:  matematika – ústní zkouška
 3. povinný předmět:  povinná volba z předmětů:
 • fyzika
 • deskriptivní geometrie
 • chemie
 • architektura a umění
 • stavebnictví
 • programování a výpočetní technika
 • elektrotechnika

– všechny volby 3. předmětu jsou ústní zkoušky

nepovinné předměty       maximálně 2 ústní zkoušky

 • volba z předmětů: fyzika, chemie, deskriptivní geometrie, odborné zaměření

 

Pro studijní obor Pozemní stavitelství:

 1. povinný předmět: maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí
 2. povinný předmět: pozemní stavitelství – ústní zkouška
 3. povinný předmět: stavební konstrukce – ústní zkouška

nepovinné předměty       maximálně 2 ústní zkoušky

 • volba z předmětů: matematika, fyzika, deskriptivní geometrie

 

Pro studijní obor Strojírenství:

 1. povinný předmět: maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí
 2. povinný předmět: stavba a provoz strojů – ústní zkouška
 3. povinný předmět: podle zaměření: strojírenská technologie / technická zařízení budov – ústní zkouška

nepovinné předměty       maximálně 2 ústní zkoušky

 • volba z předmětů: matematika, fyzika

 

Pro studijní obor Nábytkářská a dřevařská výroba:

 1. povinný předmět: maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí
 2. povinný předmět: technologie – ústní zkouška
 3. povinný předmět: konstrukce – ústní zkouška

nepovinné předměty       maximálně 2 ústní zkoušky

 • volba z předmětů: matematika, fyzika

 

v Táboře 27. 10. 2020                       Ing. Marcel Gause, ředitel školy

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Společná část maturitní zkoušky je dána úpravou školského zákona č. 284/2020 a vyhlášky č. 405/2020. 

Podrobné informace zveřejnil CERMAT na www.cermat.cz

Naleznete je též na www.msmt.cz

 

Mgr. Trávníčková, zástupkyně ředitele