Seznam přijatých do učebních oborů

Pro školní rok 2020/2021 byli do učebních oborů přijati uchazeči, jejichž seznam je přílohou tohoto článku.

Svůj úmysl vzdělávat se na SPŠ Tábor potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku,  a to nejpozději do 23. 6. 2020.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.