Upozornění pro uchazeče o studium

Upozorňujeme všechny žáky, kteří budou ve dnech 3. a 4. 5. 2021 dělat přijímací zkoušky do studijních oborů na naší škole, že při příchodu do budovy SPŠ musí předložit doklad o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Testování provádějí příslušné základní školy, řiďte se prosím jejich pokyny.

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno

  1. Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného opatření MZ a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  2. Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  3. Certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Žákům bez příslušných dokladů nebude umožněno konat přijímací zkoušky!

Do budovy školy bude umožněn přístup pouze žákům, rodiče či jiné osoby mohou doprovodit žáka před školní budovu, tam si jej vyzvednout v době přestávky mezi oběma testy a po skončení zkoušky.

 

  • Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení