Základní fakta o přijímacím řízení pro maturitní obory

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2022/2023 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Podrobná kritéria přijímacího řízení 2022/2023 jsou stanovena ředitelem školy a jejich plné znění naleznete zde  

Podání přihlášky pro 1. kolo
• 
přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1. března 2022
• 
vzor tiskopisu přihlášky naleznete ZDE, poznámky k vyplnění ZDE
potvrzení od lékaře není u maturitních oborů nutné
• zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje
• svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku, po úspěšném složení přijímací zkoušky
• zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole, případně na krajském úřadě (uchazeči, kteří se hlásí na nástavbové studium, zápisový lístek neodevzdávají)

Přijímací zkouška
• 
1. termín:  12. dubna 2022
• 
2. termín:  13. dubna 2022
• 
náhradní termín: 10. a 11. května 2022

• nejpozději 14 dní před konáním první zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče na adresu, kterou uvedl v přihlášce, pozvánku s podrobnostmi průběhu přijímací zkoušky
• pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit v daném termínu, řádně se omluví řediteli školy (písemně) a dostaví se na zkoušku v náhradních termínech
• podrobné informace o průběhu jednotné zkoušky naleznete na stránkách cermat.cz

Oznámení výsledků přijímací zkoušky
škola zveřejní výsledky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy jí budou zpřístupněny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
• výsledky budou zveřejněny seznamem uchazečů pod přiděleným registračním číslem vylepením na vstupních dveřích a na webových stránkách  školy po dobu 15 dnů
• nepřijatým uchazečům budou předána (osobně, poštou) rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku• po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)
nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve
• nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole• zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání
• 
ti, kteří neuspěli u přijímací zkoušky, obdrží písemně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu
• rozhodnutí o nepřijetí  si uchazeč vyzvedne osobně ve škole
• nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené
• písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
vzor pro odvolání naleznete ZDE

Další kola přijímacího řízení
• 
v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek
• termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy

Aktuální informace k přijímačkám

Přijímačky nanečisto
Přijímačky nanečisto

Žákům, kteří dají na naši školu alespoň jednu přihlášku, nabídneme v první polovině března přijímací zkoušky nanečisto.