Základní fakta o přijímacím řízení pro maturitní obory

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2021/2022 stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Podrobná kritéria přijímacího řízení 2021/2022 jsou stanovena ředitelem školy a jejich plné znění naleznete ZDE.

Podání přihlášky pro 1. kolo
• 
přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1. března 2021
• vzor tiskopisu přihlášky naleznete ZDE, poznámky k vyplnění ZDE
potvrzení od lékaře není u maturitních oborů nutné
• zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje
• svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku, po úspěšném složení přijímací zkoušky
• zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole, případně na krajském úřadě (uchazeči, kteří se hlásí na nástavbové studium, zápisový lístek neodevzdávají)

Přijímací zkouška
• 1. termín:  12. dubna 2021
• 
2. termín:  13. dubna 2021
• 
náhradní termín: 12. a 13. května 2021
• 
nejpozději 7 dní před konáním první zkoušky obdrží zákonný zástupce uchazeče na adresu, kterou uvedl v přihlášce, pozvánku s podrobnostmi průběhu přijímací zkoušky
• pokud se uchazeč z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit v daném termínu, řádně se omluví řediteli školy (písemně) a dostaví se na zkoušku v náhradních termínech
• podrobné informace o průběhu jednotné zkoušky naleznete na stránkách cermat.cz

Oznámení výsledků přijímací zkoušky
• 
škola zveřejní výsledky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne, kdy jí budou zpřístupněny Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
• výsledky budou zveřejněny seznamem uchazečů pod přiděleným registračním číslem vylepením na vstupních dveřích a na webových stránkách  školy po dobu 15 dnů
• nepřijatým uchazečům budou předána (osobně, poštou) rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku
• po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)
• nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve
• nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole
• zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvoláníí

Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání
• 
ti, kteří neuspěli u přijímací zkoušky, obdrží písemně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu
• rozhodnutí o nepřijetí  si uchazeč vyzvedne osobně ve škole
• nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené
• písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
vzor pro odvolání naleznete ZDE

Další kola přijímacího řízení
• 
v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek
• termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy

Aktuální informace k přijímačkám

Upozornění pro uchazeče o studium
Upozornění pro uchazeče o studium

Upozorňujeme všechny žáky, kteří budou ve dnech 3. a 4. 5. 2021 dělat přijímací zkoušky do studijních oborů na naší škole, že při příchodu do budovy SPŠ musí předložit doklad o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.