Technické lyceum

Kód a název oboru vzdělání: 78 – 42 – M/01 Technické lyceum
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Zaměření od 2. ročníku: Elektrotechnika, Stavebnictví, Architektura a umění, Programování a Výpočetní technika

Co absolvent umí:
• ovládá AutoCAD a Autodesk Inventor, snadno se adaptuje na jiný modelovací software,
• ovládá balíček MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
• disponuje pokročilými znalostmi matematiky a fyziky,
• ovládá logické myšlení a nalézá kreativní řešení komplexních problémů,
• je schopen aplikovat teorii v praxi,
• ovládá anglický jazyk na komunikativní úrovni a má základy třetího jazyka (ruský/německý/španělský),
• disponuje základy programovacích jazyků (C, C++).

Zaměření Elektrotechnika:
• disponuje znalostí elektronických součástek a obvodů,
• kreslí a čte jednodušší elektrická schémata,
• ovládá software pro návrh tištěných spojů,
• zvládá výpočty výkonu/ spotřeby/ odporu/ ztrát elektrických obvodů/ součástek potřebné pro správnou specifikaci,
 ovládá základy průmyslové automatizace a kybernetiky,
• ovládá software pro automatizaci a kybernetiku od světových výrobců.

Zaměření Stavebnictví:
• kreslí a čte stavební výkresy,
• navrhne skladby stavebních konstrukcí s ohledem na úspory tepla,
• spočítá statiku a dimenzování jednoduchých konstrukčních prvků,
• sestaví stavební rozpočet,
• provede základní zkoušky pro ověření vlastností materiálů,
• vytyčí a zaměří jednoduchou stavbu výškově i polohově.

Zaměření Architektura a umění:
• chápe historický vývoj architektonických slohů a jejich vazbu na vývoj lidské společnosti,
• pozná základní prvky významných architektonických slohů,
• má základní vědomosti o stavebních konstrukcích,technickém zařízení budov a o zemních pracích,
• zná zásady zobrazování stavebních výkresů,
• má teoretické vědomosti a dovednosti vedoucí k rychlému a přesnému kreslení v CAD programech,
• umí vytvořit výkresovou dokumentaci s využitím CAD programů.

Zaměření Programování a Výpočetní Technika:
• zná vlastnosti algoritmů,
• umí zpracovat a analyzovat úlohu,
• vhodným způsobem zpracuje algoritmus,
• dokáže rozeznávat a používat základní datové typy,
• vytváří jednoduché strukturované programy a řídící struktury programu,
• orientuje se v objektově orientovaném programování,
• dokáže zpracovat úlohu v různých programovacích jazycích a prostředích.

Uplatnění absolventa:
• 
pokračuje ve studiu na vysokých školách, a to jak v České republice tak i zahraničí,
• uplatní se ihned v praxi,
• pokračuje ve studiu za podpory zaměstnavatele.

Výčet profesí:
• 
projekční kanceláře,
• stavební odbory obecních úřadů,
• geodetické kanceláře,
• konstruktér ve výrobě,
• programátor Junior,
• analytik,
• výpočetní technik,
• programátor – tvorba software, PLC (automatizace a kybernetika), Windows aplikace – Junior Level.

Informace k přijímacímu řízení naleznete ZDE.