Základní fakta o přijímacím řízení pro učební obory

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2021/2022stanovuje školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou jsou stanoveny podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Podrobná kritéria přijímacího řízení 2021/2022 jsou stanovena ředitelem školy, a jejich plné znění naleznete ZDE

Podání přihlášky pro 1. kolo
přihlášky odevzdávejte nejpozději do 1.března 2021
• 
zapsané pořadí škol na přihlášce neurčuje, kterou školu uchazeč preferuje
nutnou náležitostí přihlášky je lékařské potvrzení, které dokazuje, že uchazeč je schopen studia daného oboru
svůj zájem studovat na dané škole uchazeč potvrdí až odevzdáním zápisového lístku
zápisový lístek si uchazeč vyzvedne na příslušné základní škole, případně na krajském úřadu

Přijímací zkouška
• 
na učební obory se přijímací zkouška nekoná

Potvrzení nástupu na školu = odevzdání zápisového lístku
• po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (netýká se nástavbového studia)
• nemáte-li v úmyslu odevzdat zápisový lístek na naši školu, oznamte nám tuto skutečnost co nejdříve
• nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty 10 dnů právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole
• zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání

Možnost pro nepřijaté uchazeče = podání odvolání
• 
ti, kteří neuspěli u přijímací zkoušky, obdrží písemně rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, proti kterému se mohou odvolat a získat tak šanci na přijetí na školu
• rozhodnutí o nepřijetí  si uchazeč vyzvedne osobně ve škole
• nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou; rozhodnutí, které nelze doručit, se na poště ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené
• písemné odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí
vzor odvolání naleznete ZDE

Další kola přijímacího řízení
• 
v dalších kolech přijímacího řízení je možné podat neomezený počet přihlášek
• termíny spojené s dalšími koly přijímacího řízení budou vždy aktuálně zveřejněny na webových stránkách školy