Strojírenství

Kód oboru a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství
Dosažený stupeň vzdělání:
 střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Zaměření od 2. ročníku: Všeobecné strojírenství, Technická zařízení budov

Uplatnění absolventa:
• pokračuje ve studiu na vysokých školách strojírenského zaměření,
• uplatní se ihned v praxi, a to především v oblastech strojírenské konstrukce, strojírenské technologie, průmyslového řízení a automatizace i průmyslového designu, v energetických provozech a projekčních kancelářích,
• podniká ve strojírenských, případně stavebních oborech.

Co umí absolvent všeobecného strojírenství:
• konstruuje části a mechanismy strojů na základě funkčních a pevnostních výpočtů,
• metodami 2D a 3D modelování připravuje vizualizaci a prezentaci projektů,
• čte a vytváří technickou dokumentaci, především strojnické výkresy,
• provádí a vyhodnocuje technická měření,
• plánuje údržbu a nasazení strojů s ohledem na efektivnost a na ochranu životního prostředí,
• využívá technický software pro přípravu a řízení výroby.

Výčet profesí všeobecného strojírenství:
• konstruktér,
• projektant,
• technolog,
• mistr ve výrobě a servisu strojů a zařízení,
• dispečer,
• dílenský plánovač,
• kontrolor jakosti,
• operátor CNC obráběcích strojů a i jiných technologických zařízení,
• provozní technik, technik investic a engineeringu,
• obchodní zástupce, technický manažer provozu.

Co umí absolvent technických zařízení budov:
• zná základní principy a struktury strojů a zařízení,
• ovládá zásady konstruování a přípravy výroby,
• čte a vytváří strojnické výkresy,
• provádí a vyhodnocuje základní technická měření,
• projektuje systémy vytápění a větrání budov, domovní vodovody, plynovody a odkanalizování objektů v souladu s platnými předpisy,
• klade důraz na hospodaření s energií a využití obnovitelných zdrojů energie. 

Výčet profesí zaměření technická zařízení budov:
• projektant ve strojírenství či ve stavebnictví,
• konstruktér,
• technik tepláren či úpraven vody,
• mistr ve výrobě i na stavbách,
• dispečer, technik investic a engineeringu,
• technický manažer provozu,
• plánovač,
• kontrolor jakosti,
• technolog,
• obchodní zástupce.

Informace k přijímacím u řízení naleznete ZDE.