Jak to bude s maturitami a přijímačkami – Aktualizováno

Jak jste jistě zaregistrovali po jednání Vlády a Parlamentu ČR, stále vám nemůžeme dát jednoznačnou informaci o průběhu letošních maturitních, ani přijímacích zkoušek. Vše závisí na délce platnosti mimořádných opatření v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru. Jediné datum, o které se zatím můžeme společně opřít, je 1. červen 2020, od něhož se bude odvíjet další řešení situace, a také to, zda vůbec proběhnou maturitní zkoušky. Přesto je třeba stále počítat, že se oba typy zkoušek uskuteční, i když v pozdějším termínu, než bylo původně plánováno.

Nejprve tedy k novým opatřením, které ředitel školy přijal v souvislosti s maturitní zkouškou:

  1. Žákovské seznamy četby k MZ z českého jazyka a literatury odevzdají maturanti svým vyučujícím ČJL do 31. 3. 2020 v elektronické podobě.
  2. Maturitní práce odevzdají maturanti do 10. 4. 2020 elektronicky svému vedoucímu maturitní práce. Zároveň do 10. 4. 2020 zašlou elektronicky svoji práci konzultantovi k hodnocení.
  3. Do 24. 4. 2020 zašlou žáci svému vedoucímu maturitní práce elektronicky její hodnocení konzultantem jako oskenovaný dokumentu s podpisem konzultanta.
  4. V maturitní práci je nutné uvést čestné prohlášení autora. Svou práci maturanti doplní o následující větu: „Prohlašuji, že tištěná a elektronická verze maturitní práce jsou shodné.

Druhé přijaté opatření přímo vyplývá ze schváleného usnesení k průběhu přijímacího řízení, z něhož jednoznačně vyplývá, že se jednotné přijímací zkoušky uskuteční 14 dní po znovuotevření škol. Jedinou změnou je ta skutečnost, že bude vyhlášen pouze jeden termín jednotných přijímacích zkoušek. Proto nadále platí Podmínky pro přijetí pro školní rok 2020/2021, které vyhlásil ředitel školy k 31. 1. 2020, s výjimkou odstavců týkajících se termínů konání jednotných přijímacích zkoušek.